BA

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540)

1.      ชื่อหลักสูตร

       รัฐศาสตรบัณฑิต

       Bachelor’s Degree Program in Arts (Political Science)

2.      ชื่อปริญญา

       รัฐศาสตรบัณฑิต

       Bachelor of Arts (Political Science)

       ร.บ.

       B.A. (Political Science)

3.      หน่วยงานที่รับผิดชอบ

       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.      ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความทัดเทียม และความสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งในระดับสากลและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย พร้อมกับการที่คณะฯ ต้องการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักรัฐศาสตร์ที่สมบูรณ์ตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือ

4.1.      ให้สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานได้ในโลกปัจจุบัน ทั้งนิสิตจะต้องเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และสามารถเปรียบเทียบความเป็นจริงเหล่านั้นกับทฤษฎี

4.2.      ให้มีความรู้ทางวิชาการเฉพาะสาขาที่ตนเลือกศึกษา มีความทันสมัยและลึกซึ้งพอที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปทั้งในและนอกประเทศได้ มีความเข้าใจในทางวิชาการ พอที่จะเป็นผู้นำในสาขาวิชาเหล่านั้น มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์และมีวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ที่กว้างไกลอันจะนำไปสู่การมีความคิดริเริ่ม

4.3.      ให้มีความรู้ทั้งในด้านกว้างและลึก โดยเฉพาะในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ความคล่องตัวมากขึ้นในการเลือกอาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต

4.4.      ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี

5.      กำหนดการเปิดสอน

       เริ่มใช้ปีการศึกษา 2540

6.      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ/หรือเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของทบวงมหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสภาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

8.      ระบบการศึกษา

       8.1    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (semester)           คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลาย อีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชา เท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษา

       8.2    เวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษาหมายถึง 2 ภาคการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษากับ 1 ภาคฤดูร้อนแล้วแต่กรณี เวลาการศึกษาของภาคฤดูร้อน 3 ภาค ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา 1 ภาค

       8.3    หน่วยกิต หมายถึง หน่วยกิตที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา

                การกำหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังนี้

8.3.1   การบรรยาย หรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาหรือประมาณ 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

8.3.2   การปฏิบัติการหรือการทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาหรือระหว่าง 30 ถึง 45 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

8.3.3   การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาหรือระหว่าง 45 ถึง 90 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

9.      ระยะเวลาการศึกษา

       ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร คือ 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) และระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา

10.    การลงทะเบียนเรียน

       ในแต่ละภาคการศึกษา ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต และไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ให้นิสิตลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

11.    การวัดผลการสำเร็จการศึกษา

       เกณฑ์การวัดผล นิสิตต้องสอบได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D จึงถือว่าสอบผ่านถ้าสอบได้เกรด F ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือก นิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้

       เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

       1.  นิสิตที่ศึกษาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษา เรียนครบตามหลักสูตรของภาควิชาและสอบได้หน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 140 หน่วยกิต นิสิตจะต้องยื่นความจำนงค์ขอสำเร็จการศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลตามเวลาที่กำหนดให้ยื่นความจำนงค์

       2.  สำนักทะเบียนและประมวลผลส่งผลการลงทะเบียนเรียนและผลการสอบของนิสิตที่ยื่นความจำนงค์ขอสำเร็จการศึกษาให้คณะตรวจสอบหลักสูตร

       3.  คณะส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบหลักสูตร

       4.  เมื่อครบตามหลักสูตรและนิสิตสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป แผนกทะเบียนคณะเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ และจัดทำประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ส่งให้สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป

12.    อาจารย์ผู้สอน

       12.1 อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

                  รายนาม                   ตำแหน่งทางวิชาการ        คุณวุฒิ

1.    นายดำรง  ธรรมารักษ์             รองศาสตราจารย์      น.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),

                                                                       L.L.M.

2.    นายพรศักดิ์  ผ่องแผ้ว             รองศาสตราจารย์      กศ.บ. ประวัติศาสตร์ (ประสานมิตร), 

M.P.A. (Brigham Young),

Ph.D. Pol. Sci. (Oklahoma).

3.    ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล         รองศาสตราจารย์      B.Sc. (Souththampton),

M.A. (York).

4.    นายอนุสรณ์  ลิ่มมณี               รองศาสตราจารย์      ร.บ. เกียรตินิยม (ธรรมศาสตร์),

                                                                       ร.ม. (ธรรมศาสตร์),

                                                                       Ph.D. (Northwestern)

5.    นายสุชาย  ตรีรัตน์                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ร.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ)

                                                                       M.A. (Northern Ilinois).

6.    นางฑูรย์ทอง  เหมินทร์           ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ร.บ. (ธรรมศาสตร์)

                                                                       M.A. Comparative Government (Ohio).

7.    นายไชยันต์  ไชยพร               ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ร.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),

                                                                       M.A. (Wisconsin),

                                                                       Ph.D. (London)

8.    นายพิษณุ  เสงี่ยมพงษ์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์    B.A. (American),

                                                                       M.P.A.(Ohio State),

                                                                       Ph.D. (Saint Louis).

9.    นางฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.บ.สังคมวิทยา (จุฬาฯ),

                                                                       M.Sc. Human Settlements

                                                                       Development (Asian Institute of Technology),

                                                                       Ph.D. Regional Planning and  Resource Development (Univ. of Waterloo, Canada).

10.  นายใจลส์ ใจ อึ้งภากรณ์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์   B.Sc. Biochemistry (Univ. of Sussex),

                                                                       M.Sc. Ecology (Univ. of Durham),

                                                                       M.A.Area Studies SE Asia (Univ., of London).

11.  นายพิชญ์  พงษ์สวัสดิ์              อาจารย์                ร.บ.เกียรตินิยม (จุฬาฯ),

                                                                       M.Phil Land Economy,

                                                                       (Univ. of Cambridge).

                                                                       Ph.D. Candidate (Berkeley)

12.  นางสาวนฤมล ทัพจุมพล           อาจารย์                ร.บ. (จุฬาฯ),

                                                                       M.A.

13.  นายชลธิศ  ตั้งเจริญ                อาจารย์                ร.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),

                                                                       M.A. Political Thought (Univ. of Kent at Canterbury).

                                                                       Ph.D. (Univ. of Kent) at Canterbury,

14.  นายเอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา           อาจารย์                ร.บ. (จุฬาฯ),

                                                                       M.A.Political Theory (Univ. of Essex),

                                                                       Ph.D. (Univ. of Essex)

15.  นายตระกูล มีชัย                      อาจารย์              ร.บ. (จุฬาฯ),

                                                                       ร.ม. (จุฬาฯ),

16.  นางสาวแก้วคำ ไกรสรพงษ์         อาจารย์               ร.บ. (จุฬาฯ),

                                                                       M.A.,

                                                                       Ph.D.

17.  นายประภาส ปิ่นตบแต่ง           อาจารย์                ร.บ. (จุฬาฯ),

                                                                       ร.ม. (จุฬาฯ),

                                                                       ร.ด. (จุฬาฯ),

18.  นางสาวเวียงรัฐ เนติโพธิ์           อาจารย์                ร.บ. (เกษตรศาสตร์),

                                                                       ร.ม. (ธรรมศาสตร์),

                                                                       Ph.D. Candidate (Kyoto)

 

 

13.    หลักสูตร

13.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของทุกสาขาวิชาไม่ต่ำกว่า 140 หน่วยกิต

       13.2 โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็นสาขาและหมวดวิชาบังคับสาขา มีการจัดสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตและการจัดวิชาบังคับสาขา เป็น 3 หมวด คือ

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ

     1.  วิชาบังคับคณะ

     2.  วิชาบังคับสาขา

     3.  วิชาเลือก

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี

 

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง

ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       30  หน่วยกิต

ข.   หมวดวิชาเฉพาะ                                            

1.  วิชาบังคับคณะ                                         39  หน่วยกิต

2.  วิชาบังคับสาขา                                         39  หน่วยกิต

3.  วิชาเลือก (เลือกเพียง 1 กลุ่ม)                        27  หน่วยกิต

3.1  วิชาเลือกของภาควิชาการปกครอง และ/หรือวิชาของภาคอื่นๆ ในคณะรัฐศาสตร์

3.2  วิชาชีพทางการปกครองและตำรวจ (25 หน่วยกิต) และวิชาในคณะรัฐศาสตร์

3.3  วิชาโท (ประมาณ 18 หน่วยกิต) และวิชาในคณะรัฐศาสตร์

ค.   วิชาเลือกเสรี                                                 6  หน่วยกิต

                                      รวม                       141  หน่วยกิต

 

      13.3 รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(30 หน่วยกิต)

ข้อกำหนด – นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาให้ครบทุกกลุ่มวิชาจำนวน 18 หน่วยกิต โดยเรียนกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาบังคับเลือกอีก 12 หน่วยกิต

 

 

 

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           3  หน่วยกิต

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                              หน่วยกิต

       0201231               รู้รอบรู้ลึก                                                  2(2-0-4)

                                  Insight in Breadth and Depth

       2200183               อารยธรรมไทย                                            3(3-0-6)

                                  Thai Civilization

       2204180               อารยธรรม                                                 3(3-0-6)

                                  Civilization

2207103               ปรัชญาและตรรกวิทยา                                  3(3-0-6)

Philosophy and Logic                                 

2207201               ประวัติปรัชญาตะวันตก                                  3(3-0-6)

                          History of Western Philosophy

2207361               สุนทรียศาสตร์                                             3(3-0-6)

                          Aesthetics

2207363               จริยศาสตร์                                                3(3-0-6)

                          Ethics

2207365               ปรัชญาการเมือง                                          3(3-0-6)

                          Political Philosophy

2207371               ปรัชญาและวรรณคดี                                     3(3-0-6)

                          Philosophy and Literature                           

2207375               ปรัชญาอินเดีย                                            3(3-0-6)

                          Indian Philosophy

2207376               พุทธปรัชญา                                               3(3-0-6)

                          Buddhist Philosophy

2207384               ปรัชญาเยอรมัน                                           3(3-0-6)

                          German Philosophy

2207385               ปรัชญาอเมริกัน                                           3(3-0-6)

                          American Philosophy                                  

2207386               ปรัชญาบริติช                                             3(3-0-6)

                          British Philosophy                                      

2207387               ปรัชญาสตรี                                               3(3-0-6)

                          Philosophy of Woman

2207467               ปรัชญาภาษา                                             3(3-0-6)

                          Philosophy of Language

2207472               ปรัชญาญี่ปุ่น                                              3(3-0-6)

                          Japanese Philosophy

2207474               ปรัชญาจีน                                                 3(3-0-6)

                          Chinese Philosophy

2209341               ภาษาในสังคมไทย                                        3(3-0-6)

                          Language in Thai Society

2209372               ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม              3(3-0-6)

                          Relationship between Language and Culture

2221433               พุทธธรรมในพระไตรปิฎก                                3(3-0-6)

                          Buddhist Teaching in the Pali Canon

2240210               วรรณคดีกับประวัติศาสตร์                               3(3-0-6)

                          Literature and History

2240215               วรรณคดีกับสตรี                                          3(3-0-6)

                          Literature and Women

2240260               วรรณคดีทัศนา                                            3(3-0-6)

                          Introduction to Literature

2240401               เรื่องสั้นร่วมสมัย                                          3(3-0-6)

                          Contemporary Short Stories

2701272               ธรรมวิทยา                                                2(2-0-4).

                          Dhammavidya

2709106               ศิลปนิยม                                                  2(2-0-4)

                          Art Appreciaton

2712110               สังคีตนิยม                                                 2(2-0-4)

                          Music Appreciation

3501456               ความคิดสร้างสรรค์                                       3(3-0-6)

                          Creative Thinking                                      

2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                        3  หน่วยกิต

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                                 หน่วยกิต

0201152                วิทยาศาสตร์เพิ่มผลผลิต                                 3(3-0-6)

                            Production Promotion Science

0201160                มนุษย์กับธรรมชาติ                                       3(3-0-6)

                            Man and Nature

2300150                ธรรมชาติวิทยา                                           3(3-0-6)

                            Natural Science

2303165                มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                     3(3-0-6)

                            Man and Environment

2305107                โลกของพืช                                                3(3-0-6)

                            Plant World

2305281                พืชสวน                                                    2(2-0-4)

Horticultural Science

2305352                ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช                         2(2-0-4)

                            Soil and Plant Relationships

2305354                การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์                          2(2-0-4)

                                                                                         Hydroponics for Crop Production

2305401                ชีววิทยาของกล้วยไม้                                    2(2-0-4)

                                                                                         Orchid Biology

2307204                วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก                                2(2-0-4)

                                                                                         Earth Sciences

2308303                ประวัติวิทยาศาสตร์                                      3(3-0-6)

                                                                                         History of Sciences

2308354                ลำดับขั้นตอนของชีวิต                                    3(2-3-4)

                                                                                         Strategy of Life

2309201                สมุทรศาสตร์ทั่วไป                                        2(2-0-4)

                                                                                         General Oceanology

2705251                สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม                                    2(2-0-4)

                                                                                         Health and Environment

2705455                ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ                                  2(2-0-4)

                                                                                         Drugs and Narcotics

3010101                ยากับชีวิตประจำวัน                                      3(3-0-6)

                                                                                         Drugs  and Daily Life

3304102                ความรู้เรื่องยา                                             2(2-0-4)

                                                                                         Drugs Education

3306101                พืชมีประโยชน์                                            3(2-2-5)

                                                                                         Useful Plants

3310101                มนุษย์กับสารพิษ                                          3(3-0-6)

                                                                                         Man and Toxic Substance

3600202                โภชนาการ                                                2(2-0-4)

                                                                                         Nutrition

3640201                โภชนาการสำหรับเด็ก                                   2(2-0-4)

                                                                                         Nutrition for Children

3640202                การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียน                  2(2-0-4)

                                                                                         Nursing Care for Infants and Preschool Children

3640203                การอนามัยแม่และเด็ก                                    2(2-0-4)

                                                                                         Maternal and Child Health

3641201                การพยาบาลฉุกเฉิน                                      2(2-0-4)

                                                                                         Home Nursing

 

3.  กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3  หน่วยกิต

 

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                                 หน่วยกิต

0201113                  มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรม                         1(1-0-2)

                                   Natural and Cultural Heritage

0201151                  สภาวะแวดล้อมของเรา                                 3(3-0-6)

                             Our Environment

0201201                  บัณฑิตอุดมคติ 1                                        3(3-0-6)

                             Ideal Graduate I

0201202                  บัณฑิตอุดมคติ 2                                        3(3-0-6)

                             Ideal Graduate II                                     

0201203                  บัณฑิตอุดมคติ 3                                        3(3-0-6)

                             Ideal Graduate III

0201204                  บัณฑิตอุดมคติ 4                                        3(3-0-6)

                             Ideal Graduate IV

0201205                  บัณฑิตอุดมคติ 5                                        3(3-0-6)

                             Ideal Graduate V

0201206                  บัณฑิตอุดมคติไทย                                      3(3-0-6)

                             Thai Ideal Graduate

0201230                  มนุษย์กับสันติภาพ                                      3(3-0-6)

                             Man and Peace

0201232                  สหสาขาศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท                       3(3-0-6)

                             Multidisciplinary Rural Study Development

0201270                  การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ                        3(3-0-6)

                             National Security Development

0201280                  การพัฒนากลุ่มทำงานและองค์กร                      2(2-0-4)

                             Team and Organization Development

3305101                  อาหารเพื่อสุขภาพ                                       3(3-0-6)

                             Food for Health

 

4.         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                                 หน่วยกิต

0201112                  การสื่อสารของมนุษย์                                    1(1-0-2)

                             Human Communication

0201170                  วิทยาการทหาร                                          3(3-0-6)

                             Military Science

0201310                  ศิลปการบริหาร                                          2(2-0-4)

                             Art Administration

0201311                  กฎหมายกับชีวิตครอบครัว                             1(1-0-2)

                             Law and Family Life

2400104                  การเมืองและการปกครองของไทย                     3(3-0-6)

                             Government and Politics of Thailand             

2403183                  สังคมและวัฒนธรรม                                     3(3-0-6)

                             Society and Culture

2403227                  ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบทางสังคม        3(3-0-6)

                             Kinship and Social Organization

2403471                  ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา                      3(3-0-6)

                             Anthropological Research Method

2601101                  การบัญชี 1                                               3(3-0-6)

                             Accounting 1

2602111                  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ                             2(2-0-4)

                             Introduction to Business

2603244                  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย                  3(3-0-6)

                             General Principle of Insurance

2604362                  การเงินส่วนบุคคล                                       3(3-0-6)

                             Personal Finance

2605311                  หลักการตลาด                                           3(3-0-6)

                             Principle of marketing

2701178                  วัฒนธรรมไทย                                           2(2-0-4)

                             Thai Culture                                           

2701302                  การศึกษากับสังคม                                      2(2-0-4)

                             Education and Society

3800101                  จิตวิทยาทั่วไป                                           3(2-2-5)

                             General Psychology

3800209                  มนุษย์สัมพันธ์                                            2(2-0-4)

                             Human Relations

2900151                  ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์                       3(3-0-6)

                             Foundation of Economic

2900152                  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย                3(3-0-6)

                             Introduction to Thai Economy

 

5.                                         กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  6  หน่วยกิต

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                                 หน่วยกิต

5500115                ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                   3(3-0-6)

                            Foundation English I

5500116                ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                   3(3-0-6)

                            Foundation English II

 

6.                                         บังคับเลือกตามข้อกำหนดของคณะ  12  หน่วยกิต

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                                 หน่วยกิต

5500223                ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1                        3(3-0-6)

5500224                ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 2                        3(3-0-6)

2900111                เศรษฐศาสตร์ 1                                           3(3-0-6)

2900112                เศรษฐศาสตร์ 2                                           3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะ

1.                                         วิชาบังคับคณะ   39    หน่วยกิต

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                                 หน่วยกิต

2400101                ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                            3(3-0-6)

                            Introduction to Political Science

2400102                ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์                      3(2-2-5)

                            Skills in Social Inquiry

2400103                ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา                         3(3-0-6)

                            Introduction to Sociology

2400104                การเมืองและการปกครองของไทย                      3(3-0-6)

                            Politics and Government of Thailand

2400105                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                       3(3-0-6)

                            Introduction to Law

2400106                สังคมและวัฒนธรรมไทย                                 3(3-0-6)

                            Thai Society and Culture

2400201                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองและสังคม3(3-0-6)

                            Introduction to Social and Political Thoughts

2400202                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

                            Introduction to International Relations

2400203                การศึกษาเชิงปริมาณในทางสังคมศาสตร์              3(3-0-6)

                            Quantitative Studies in Social Sciences

2400204                ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์                 3(3-0-6)

                            Introduction to Public Administration

2400205                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ            3(3-0-6)

                            Introduction to Public Policy

2400206                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ            3(3-0-6)

                            Introduction to Public Policy

2400207                จิตวิทยาสังคม                                            3(3-0-6)

                            Social Psychology

 

2.       วิชาบังคับสาขา

 

2.1   สาขาวิชาการปกครอง

2.1.1   วิชาบังคับ                         39  หน่วยกิต

                รหัส                        ชื่อรายวิชา                                        หน่วยกิต

2401216    รัฐและสังคม                                                          3(3-0-6)

                State and Society

2401217    การเมืองไทยสมัยใหม่                                               3(3-0-6)

                Modern Thai Politics

2401300    ปรัชญาการเมือง                                                     3(3-0-6)

                Political Philosophy

2401301    ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง                                    3(3-0-6)

                Politico-Economic Thought

2401302    การค้นคว้าและวิจัยทางรัฐศาสตร์                                  3(3-0-6)

                Political Inquiry

2401303    ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ                                3(3-0-6)

                Comparative Democratic Regimes

2401304    การเมืองเรื่องการพัฒนา                                            3(3-0-6)

                Politics of Development

2401305    การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค                         3(3-0-6)

                Local and Regional Politics and Government

2401306    รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                              3(3-0-6)

                Constitution and Political Institutions

2401307    ขบวนการทางการเมืองและสังคม                                  3(3-0-6)

                Political and Social Movements

2401308    สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์                       3(3-0-6)

                Seminar in Scope and Methods in Political Science

2401309    ศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์                            3(3-0-6)

                Basic Reading in Political Science

2401310    ศึกษาวรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์                            3(3-0-6)

                Selected Readings in Political Science

 

2.1.2   กลุ่มวิชาเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่ม จาก  3 กลุ่มวิชา 27 หน่วยกิต

ก. เลือกเรียนรายวิชาเลือกของภาควิชาการปกครอง และ/หรือวิชาของภาคอื่นๆในคณะรัฐศาสตร์

 

วิชาเลือกของภาควิชาการปกครอง

                    รหัส                             ชื่อรายวิชา                                                 หน่วยกิต

2401214    การปกครองและการเมืองของสหราชอาณาจักร                  3(3-0-6)

                Government and Politics of The United Kingdom

2401215    การปกครองและการเมืองของสหรัฐอเมริกา                      3(3-0-6)

                Government and Politics of The United States of America

2401306    รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                              3(3-0-6)

                Constitution and Political Institutions

2401353    การปกครองและการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          4(4-0-8)

                Government and Political Institutions

2401359    พฤติกรรมทางการเมือง                                             3(3-0-6)

                Political Behavior

2401360    ความคิดทางการเมืองไทย                                          3(3-0-6)

                Thai Political Thoughts

2401453    การปกครองและการเมืองของเอเชีย                              3(3-0-6)

                Government and Politics of Asia

2401463    ความคิดทางการเมืองของเอเชีย                                   2(2-0-4)

                Asian Political Thoughts

2401492    การศึกษาเฉพาะบุคคล                                              3(3-0-6)

                Individual Studies

 

(4)     แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปีที่  1

                                                                                        หน่วยกิต

       2400101    ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                                        3(3-0-6)

       2400102    ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์                                  3(2-2-5)

       2400103    ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา                                     3(3-0-6)

       2900111    เศรษฐศาสตร์ 1                                                       3(3-0-6)

       5500115    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                               3(3-0-6)

                       วิชาศึกษาทั่วไป                                                       3(3-0-6)

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปีที่  2

                                     หน่วยกิต

2400104    การเมืองและการปกครองของไทย                                   3(3-0-6)

2400105    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                    3(3-0-6)

2400106    สังคมและวัฒนธรรมไทย                                              3(3-0-6)

2900112    เศรษฐศาสตร์ 2                                                        3(3-0-6)

5500116    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                3(3-0-6)

                วิชาศึกษาทั่วไป                                                        3(3-0-6)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

2400201    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองและสังคม          3(3-0-6)

2400202    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ             3(3-0-6)

2400203    การศึกษาเชิงปริมาณในทางสังคมศาสตร์                           3(3-0-6)

2400204    ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์                              3(3-0-6)

5500223    ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1                                     3(3-0-6)

                วิชาศึกษาทั่วไป                                                        3(3-0-6)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

2400205    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ                          3(3-0-6)

2400206    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ                     3(3-0-6)

2400207    จิตวิทยาสังคม                                                          3(3-0-6)

5500224    ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 2                                     3(3-0-6)

                วิชาศึกษาทั่วไป                                                        3(3-0-6)

                วิชาอื่นๆ                                                                3(3-0-6)

 

สาขาวิชาการปกครอง

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

2401216    รัฐและสังคม                                                            3(3-0-6)

2401217    การเมืองไทยสมัยใหม่                                                 3(3-0-6)

2401300    ปรัชญาการเมือง                                                       3(3-0-6)

2401302    การค้นคว้าวิจัยทางรัฐศาสตร์                                         3(3-0-6)

2401303    ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ                                   3(3-0-6)

2401309    ศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์                              3(3-0-6)

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

2401301    ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง                                      3(3-0-6)

2401304    การเมืองเรื่องการพัฒนา                                              3(3-0-6)

2401305    การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค                           3(3-0-6)

2401306    รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                                 3(3-0-6)

                วิชาเลือก/เลือกเสรี (2 วิชา) 6  หน่วยกิต

               

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

                                                                                          หน่วยกิต

2401307    ขบวนการทางเมืองและสังคม                                         3(3-0-6)

2401310    ศึกษาวรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์                               3(3-0-6)

                วิชาที่มีการเรียนแบบสัมนา                                           3(3-0-6)

                วิชาเลือก/เสรี (3 วิชา) 9 หน่วยกิต

               

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

                วิชาเลือก/เสรี (5 วิชา) 15 หน่วยกิต

 

                13.4 คำอธิบายรายวิชา

                    วิชาบังคับคณะรัฐศาสตร์ (39 หน่วยกิต)

2400101     ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                                               3(3-0-6)

ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลัก

ในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ การเมืองเปรียบเทียบ รัฐและระบบราชการ

การกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมืองระหว่างประเทศ และความคิดทางการเมือง

ระบบการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง

2400101   Introduction to Political Science                                            3(3-0-6)

                INTRO POL SCI

                Definitions, history, and scope of the study in political science; main

                Concepts in political science: comparative politics, state and bureaucracy,

                Public policy formulation, international politics, political thoughts,

                Political systems, political doctrines and ideologies.

2400102    ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์                                           3(2-2-5)

                พื้นฐานในการคิดและการเขียน วิธีการค้นคว้าในห้องสมุด การทำรายงานและการ

                อ้างอิง การพัฒนาทักษะในการเขียน

2400102    Skills in Social Inquiry                                                       3(2-2-5)

                SKIL SOC INQY

                Basics in thinking and writing: methods in library researching, report

                Writing and reference making: development of writing skills.

2400103    ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา                                               3(3-0-6)

                แนวคิด ปัญหาและมุมมองในทางสังคมวิทยา วัฒนธรรม บุคคล และปฏิสัมพันธ์

                ทางสังคม โครงสร้างสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

2400103  Introduction to Sociology                                                      3(3-0-6)

                INTRO SOC

                Concepts, issues and perspectives in sociology, culture, individual and

                social interactions, social structure, social institutions, social institutions,

                social and cultural changes.

2400104  การเมืองและการปกครองของไทย                                              3(3-0-6)

                วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย การเติบโตของพลังประชาธิปไตย

                การขยายตัวของระบบราชการในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

                ปัญหาต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครองของไทย ได้แก่ ความไร้เสถียรภาพ

                ของรัฐบาล การรวมอำนาจในการบริหารรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และระบบ

รัฐสภา การเลือกตั้ง อำนาจนิยมในระบบการเมืองการปกครองไทย และการเมืองนอกรัฐสภา

2400104  Political and Government of Thailand                                      3(3-0-6)

                POL GOVT THAI

                Evolution of Thai politics and government; the growth of democratic

                forces; expansion of public bureaucracy in the context of economic

                changes; various issues in Thai politics and Government: instability of

                government, administrative centralization, constitution, political parties

                and parliamentary system, election, authoritarianism in Thai political system

                and government, ex-parliamentary politics.

2400105  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                              3(3-0-6)

             แนวการศึกษากฎหมาย ระบบกฎหมายไทย ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่ง

             ประเภทกฎหมาย วิธีการทางกฎหมาย และแนวคิด และกลไกสำคัญในกฎหมาย

2400105  Introduction to Law                                                           3(3-0-6)

                INTRO LAW

                Approaches to law; Thai legal system; aspects of law; classification

                of law; legal methods; concepts and main mechanism in law.

2400106    สังคมและวัฒนธรรมไทย                                                       3(3-0-6)

                แนวคิดและแนวทางในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย วิวัฒนาการสังคมและ

                วัฒนธรรมไทย โครงสร้างสังคมและประชากร สถาบันครอบครัวและเครือญาติ

                สถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษา ชาติพันธุ์

                ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับชนบท บูรณาการ และความขัดแย้งในสังคมไทย

2400106    Thai Society and Culture                                                   3(3-0-6)

                THAI SOC/CUL

                Concepts and approaches on the study of Thai society and culture; Thai social

                and cultural evolution; social structure and population; family and kinship;

                economic and political institutions; science, technology and education; ethnicity;

                urban and rural relationship; integration and conflict in Thai society.

2400201    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองและสังคม                   3(3-0-6)

             ธรรมชาติของมนุษย์ในสังคม แนวคิด ความยุติธรรม เสรีภาพ และ ความเสมอภาค

             อำนาจ และความชอบธรรม

2400201  Introduction to Social and Political Thoughts                             3(3-0-6)

             INTRO SOC POL THO

             Man and society: concepts, justice, freedom and equality, power and legitimacy.

2400202  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                       3(3-0-6)

             แนวคิดและแนวการศึกษาสำคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความ

             สัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษากับวิวัฒนาการความสัมพัน์ระหว่างประเทศ โดยศึกษา

             ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่ จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงระบบคอนเซอร์ตของยุโรป

             ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และ

                ยุคหลังสงครามเย็น

2400202 Introduction to International Relations                                     3(3-0-6)

             INTRO INTL REL

             Concepts and approaches in international relations emphasizing relationships

             between approaches and evolution of international relations starting from the

             emergence of modern states to the present, including the Concert of Europe,

             systems of international relations before and after the World Wars, the cold

             war, and the post-cold war periods.

2400203  การศึกษาเชิงปริมาณในทางสังคมศาสตร์                                      3(3-0-6)

             แนวศึกษาเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวม และการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

             โดยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง การทดสอบข้อสมมติฐาน การตีความ และ

             การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

2400203  Quantitative Studies in Social Sciences                                   3(3-0-6)

             QUANT STUD SOC SCI

             Approaches to quantitative studies: collection and presentation of data,

             data analysis by descriptive and inferential statistics, test of hypothesis,

             interpretation and report of data analysis.

2200204  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์                                         3(3-0-6)

             ขอบเขต และพัฒนาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แนวการศึกษา แนวคิดสำคัญ

             และกระบวนการทางการบริหาร การนำนโยบายแผนและโครงการไปปฏิบัติ

             การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ การจัดการและระบบราชการ

             รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย                         

2200204  Introduction to Public Administration                                       3(3-0-6)

             INTRO PUB ADMIN

Scopes and evolution of public administration; approaches, main concepts and administrative systems; policy, planning and program implementation; personnel administration; public finance administration; management and bureaucracy; Thai public administration.

2400205  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ                                    3(3-0-6)

กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของนโยบาย ประเภทของนโยบาย การนำนโยบายมาปฏิบัติและประเมินผล กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย

2400205  Introduction  to Public Policy                                                 3(3-0-6)

             INTRO PUB POLY

Public policy process; policy formulation; types of policy; policy implementation and evaluation; Thai public policy process.

2400206  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ                                3(3-0-6)

แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติและระดับต่างๆ ได้แก่ระบบราชการเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ

2400206  Introduction to Comparative Politics                                        3(3-0-6)

            INTRO COM POL

Concepts and methods in the study of comparative politics; approaches in comparative politics with cases from different dimensions and levels; comparative bureaucracy, comparative public policy.

2400207  จิตวิทยาสังคม                                                                    3(3-0-6)

             ความหมายและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรม บุคลิกภาค แรงจูงใจและปัจจัย

             ที่กำหนดพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาทั่วไปกับจิตวิทยาสังคม กระบวนการ

             เรียนรู้ทางสังคม ทัศนคติและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แรงจูงใจทางสังคม

ปทัสถานทางสังคม พฤติกรรมของกลุ่ม และภาวะผู้นำ ความก้าวร้าว และการควบคุมทางสังคม

2400207  Social Psychology                                                              3(3-0-6)

             SOC PSY

             Definitions and scope of psychology: behaviors, personality, motivation, and

             behavioral determinants; relationship between general psychology and social

             psychology; socialization process, attitudes and process of attitudinal

             changes; social motivation, social norms, collective behaviors, leadership

             aggressiveness, and social control.

เนื้อหารายวิชาบังคับ ภาควิชาการปกครอง

2401216  รัฐและสังคม                                                                       3(3-0-6)     

             พัฒนาการและแนวการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม รูปแบบ ปัญหา

             และการเปลี่ยนแปลงบทบาทรัฐในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมโลก

             ปัญหาและแนวโน้มของรัฐและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

2401216  State and Society                                                               3(3-0-6)

             STATE/SOCIETY

             Development of the state and society relationship and approaches to the study of

 state and society, forms, problems, and changes in the roles of the state in society,

the relationship between state and global society, problems and trends in the   relationship between state and society in the age of globalization.

2401217  การเมืองไทยสมัยใหม่                                                            3(3-0-6)    

             การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ

             ทางการเมืองแต่ละช่วง ด้านลักษณะ สาเหตุและสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ

             ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย

2401217  Modern Thai Politics                                                           3(3-0-6)

             MODERN THAI POL

Thai politics from political change in 1932 to the present: analysis of Thai politics in each period in terms of characteristics, causes and environment so as to examine factors which influenced it.

2401300  ปรัชญาการเมือง                                                                  3(3-0-6)

             ศึกษาความคิดของนักคิดทางการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ โดยเน้นที่นักคิด

             และแนวความคิดทางการเมืองในประวัติศาสตร์ ความคิดทางการเมืองตะวันตก

2401300   Political Philosophy                                                            3(3-0-6)

             POL PHILO

             Philosophical and historical approaches of political thought with special

             emphasis on Western classical political thinkers.

2401301  ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง                                                 3(3-0-6)

             ความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสัมพันธ์กับการก่อตัว

             ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสังคม

             ตัวอย่างงานของนักปรัชญาและนักทฤษฎีที่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิด

             สามแบบ คือ เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม และสังคมนิยม

2401301  Politico-Economic Thought                                                    3(3-0-6)

             POLI-ECON THOU

Modern politico-economic thought in Europe/America, in relation to the emergence of capitalism and modern state; relationships between ideas and societies through the writings of some major theorists/philosophers as representing liberalism, conservatism, and socialism.

2401302  การค้นคว้าและวิจัยทางรัฐศาสตร์                                               3(3-0-6)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติและปรัชญาของรัฐศาสตร์ และอิทธิพลต่อการศึกษารัฐศาสตร์ ในอดีตและปัจจุบัน วิธีการและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2401302    Political Inquiry                                                                3(3-0-6)

             POL INQ

Basic ideas on history and philosophy of political science, and its influences over the study of political science, past and present; qualitative and quantitative methods and techniques of research in political science.

2401303  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ                                             3(3-0-6)

การศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยที่สำคัญ โดยเน้น

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันและกระบวนการ

2401303  Comparative Democratic Regimes                                          3(3-0-6)

COMPA DEM REGI

Comparison of regimes of major democratic countries focusing on processes

of change, structural establishments and institutionalization.

2401304  การเมืองเรื่องการพัฒนา                                                         3(3-0-6)

ทฤษฎีที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการพัฒนา และการประยุกต์ทฤษฎีกับบทบาทของรัฐและ

กระบวนการทางการเมือง กรณีศึกษาการเมืองการพัฒนาในบางประเทศ

2401304  Politics of Development                                                       3(3-0-6)

POL DEV

Contending theories of development and underdevelopment and their applications

through the roles of the states and political processes; case studies of development in some countries.

2401305  การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค                                      3(3-0-6)

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

กระบวนการทางการปกครองของไทยจากแง่มุมของกฎหมายและสถาบัน ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาในระดับภูมิภาค ข้อถกเถียง

ในเรื่องการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ

2401305  Local and Regional Politics and Governments                           3(3-0-6)

LOC REGIO POL GOV

Comparative studies of local and regional political structure, Thai governmental

process from legal and institutional approaches; central-local relations;

regionalization; debates on centralization and decentralization.

2401306  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                                            3(3-0-6)

พัฒนาการ ขบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา

2401306  Constitution and Political Institutions                                       3(3-0-6)

CON / POL INST

Development, movements and ideas on constitutionals; the relationships between constitution and political institutions; forms of constitution and political institutions in Western countries; problems of constitution and political institutions in developing countries.

2401307     ขบวนการทางการเมืองและสังคม                                            3(3-0-6)

การรวมตัวและสร้างพลังงานทางการเมืองของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสังคมและการเมือง และสังคมประชาในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

2401307    Political and Social Movements                                           3(3-0-6)

                POL/SOC MOVE

                Collective actions; social and political mobilization; interest and pressure groups

                in public policy process; people’s participation and civil society in social and political change.

2401308    สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์                                  3(3-0-6)

สัมมนาเรื่องลักษณะ ขอบข่าย พัฒนาการของรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์

แบบต่างๆ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน

2401308  Seminar in Scope and Methods in Political Science                    3(3-0-6)     

                SEM SCO MET POL SC

Seminar in Scope, development, approaches and research methods

in political science from the past to the present.

2401309    ศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์                                       3(3-0-6)

ศึกษางานเขียนภาษาอังกฤษบางส่วนทางรัฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้นในลักษณะอ่านเอาเรื่อง

2401309    Basic Readings in Political Science                                      3(3-0-6)

                BASIC READ POL SCI

Basic level of political science excerpts in the English language as comprehension passages.

2401310    ศึกษาวรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์                                       3(3-0-6)

ศึกษางานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ที่คัดสรรและงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นหัวข้อเฉพาะในลักษณะอ่านเอาเรื่อง

2401310  Selected Readings in Political Science                                    3(3-0-6)

                SEL READ POL SCI

Selected political science and related writings in the English language as comprehension passages.

 

เนื้อหารายวิชาเลือก ภาควิชาการปกครอง

2401400    งานเขียนคัดสรรทางความคิดทางการเมืองและสังคม                      3(3-0-6)

                การอ่านและการตีความงานคัดสรรของนักคิดทางการเมืองและสังคมในลักษณะ          เชิงวิจารณ์

2401400    Selected Texts in Social and Political Thought                        3(3-0-6)

                SEL TE SOC POL THO

2401401    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์                    3(3-0-6)

                แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกวิทยาวิภาษวิธีและวัตถุนิยม

                ประวัติศาสตร์ของมาร์กและมาร์กซิสต์ การนำปรัญาและตรรกวิทยาดังกล่าวไป

                ใช้วิเคราะห์และวิพากษ์ระบบทุนนิยม แนวคิดเกี่ยวกับวิถีการผลิต การเบียดบัง

                มูลค่าส่วนเกิน การสะสมทุน และการสร้างนวัตกรรมทางการผลิตและการผลิตซ้ำ

                ของแรงงาน การต่อสู้ทางชนชั้น บทบาทรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม การประเมิน

                คุณค่าทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ และข้อโต้แย้งที่สำคัญ

2401401    Introduction to Marxist Political Theory                                  3(3-0-6)

                INTRO MARX POL THE

                Basic ideas of Marx and Marxist philosophy and logic’s of dialectic and

                historical materialism; application of these principles to the analysis and

                critique of capitalism through the concepts of mode of production, exploitation

                of surplus value, capital accumulation, technological innovation and labour

                reproduction, class struggle, roles of state and capitalist ideology, evaluation

                of Marxist political theory and a criticism indicative of major oppositions.

2401402    การวิเคราะห์การเมืองแนวมาร์กซิสต์สมัยใหม่                               3(3-0-6)

                ความหลากหลายของแนวการวิเคราะห์การเมืองแบบมาร์กซิสต์และการโต้แย้งวิพากษ์

                วิจารณ์ปัญหาปัจจุบันที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และ  การเมือง

โครงสร้างทางชนชั้นและรูปลักษณ์ของสังคม การเติบโตของชนชั้นกลางสมัยใหม่ การต่อสู้ทางชนชั้นและฝักฝ่ายของชนชั้น เชื้อชาติ-สีผิด-เพศ-ลัทธิ ศาสนาและเรื่องชนชั้น ทฤษฎีรัฐและการเมือง เรื่องของอุดมการณ์รูปการณ์จิตสำนึก สรุปแก่นแกนของแนวการวิเคราะห์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ และวิธีการนำไปใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาประชาธิปไตยและแนวความคิดของลัทธิสังคมนิยมในกลุ่มประเทศเสรีนิยมและกลุ่มที่เรียกตนเองว่าเป็นสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์

2401402    Modern Marxist Political Analysis                                         3(3-0-6)

                MOD MARX POL ANA

                Variation and contemporary debates within the stream of Marxist political

                analyses, key problems relevant to the theory of historical and political changes,

class structure and social formation; the rising of the new  middle class, class and faction struggles, ethnicity/race/gender/religion/and classes; the theory of the

state and politics; ideology and consciousness, identification of the core elements

of the Marxist approach and its applications; investigation and analyses of problems of democracy and socialism in some of the “liberalism’ societies and the self-proclaimed socialist or communist countries.

2401403    การเมืองกับธุรกิจ                                                              3(3-0-6)

แนวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจ รัฐและระบบตลาด ผลประโยชน์

ทางธุรกิจและนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธพลทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์

ทางธุรกิจ บรรษัทขนาดใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ

2401403    Politics and Business                                                        3(3-0-6)

                POL/BUS

Approaches to relationships between politics and business; state and market;

business interests and public policies; roles and influences of business interest

groups, big corporations, and multi-national corporations.

2401404    ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง                      3(3-0-6)

ลักษณะ ประเภท และมูลเหตุความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง ศึกษาและ

วิเคราะห์สันติภาพ แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรม

ท้องถิ่น การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การพัฒนาเชิงสถาบัน

2401404    Political Conflict and Conflict Resolution                                3(3-0-6)

                POL CONF/CON RE

                Characteristics, types, and roots of conflicts leading to political violence;

peace studies and analyses; conflict resolution including non-violence approaches, religion, local cultural practice, negotiation, mediation, institutional development.

240105      เพศกับการเมือง                                                                3(3-0-6)

ความสัมพันธ์หญิง-ชายในทางการเมือง วิวัฒนาการบทบาทของหญิงในการเมือง

ทฤษฎีและทัศนะทางการเมืองแบบเฟมินิสต์ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิง-ชาย

ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ การปรับเปลี่ยนและแนวโน้มของความ      สัมพันธ์ หญิง-ชายกับนัยสำคัญต่อลักษณะและการพัฒนาการเมือง

2401405    Gender and Politics                                                          3(3-0-6)

                GEND/POL

Men and women in politics; development of women’s participation in

politics; feminist theory and perspectives on politics; power relations of men

and women in public policy process; change and trend of gender relations

and implications on nature of politics and political development.

2401406    การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย                                       3(3-0-6)

สิ่งแวดล้อมนิยมในฐานะอุดมการณ์ทางการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

ในฐานะขบวนการสังคมและกิจกรรม กระบวนการนโยบายและการบริหารสิ่งแวดล้อม

2401406    Environmental Politics and Policy                                         3(3-0-6)

                ENVI POL/POLI

Environmentalism as political ideology; environmental movements as social

movement and their activities; environment policy and management.

2401407    สังคมนิยมและการเปลี่ยนผ่านจากสังคมนิยม                                3(3-0-6)

องค์ความคิดสังคมนิยม สังคมนิยมในรูปแบบของสถาบัน ระบอบพรรคการเมือง

และขบวนการสังคม การศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงเปรียบเทียบ วิกฤตการณ์และ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสังคมนิยมในโลกปัจจุบัน

2401407    Socialism and Transitions from Socialism                               3(3-0-6)

                SOCM/TRAN SOCM

Socialism as an amalgam of ideas; socialism as institutions, regimes, parties,

and social movements; theoretical and comparative studies of the crises and

changes in socialism in the modern world.

2401408    การเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ                                        3(3-0-6)

การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

กับขั้นตอนของการนำนโยบายไปปฏิบัติ การตีความนโยบายสาธารณะเพื่อใช้ในการ

ดำเนินโครงการของรัฐ การประเมินผลนโยบายและโครงการสาธารณะ

2401408    Politics and Policy Implementation                                        3(3-0-6)

                POL/POLI IMP

Public policy implementation in democratic political setting ; roles of

important players in implementation process; translation of public policies

into public programs; evaluation of policies and programs.

2401409    การเมืองกับนโยบายการพัฒนาเมือง                                         3(3-0-6)

รัฐกับกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการวางแผนพัฒนาเมืองสิทธิพลเมืองกับการอยู่ดีกินดีของประชาชน การเมือง

ในการบริหารสาธารณูปโภค การกระจายความมั่นคั่งและทรัพยากรในระดับเมือง      การคลังท้องถิ่น การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการเมืองกับการพัฒนาเมืองในประเทศ                              พัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาคัดสรรทางการเมืองและการพัฒนาเมืองของ                                    ประเทศไทย

2401409    Politics and Urban Development Policy                                 3(3-0-6)

                POL/URB DEV POLI

State and decision-making process in urban development; people’s participation

in planning; citizenship and well-being; politics of collective consumption; wealth

and resources distribution in urban setting; local finance; comparison of problems

in politics and urban development between developed and developing countries;

selected problems in politics and urban development in Thailand.

2401410    การเมืองต่างจังหวัดและชนบท                                               3(3-0-6)

โครงสร้างอำนาจการเมืองในหมู่บ้านและในชนบท ที่มาของอำนาจทางการเมืองของ

ผู้นำในชนบท การเปลี่ยนแปลงผ่านจากสังคมชาวนามาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเกษตร

รัฐกับการพัฒนาชนบท บทบาททางการเมืองของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น

2401410    Provincial and Rural Politics                                               3(3-0-6)

                PROV/RU POL

Power structure in villages and rural society; sources of political power of

rural elides and leaders; transformation of peasant to agro-industrial societies;

state and rural development; political roles of local influences.

2401440    สภานิติบัญญัติและกระบวนการทางนิติบัญญัติ                             3(3-0-6)

รูปแบบและบทบาทของสภานิติบัญญัติในสังคมประชาธิปไตย กระบวนการทาง

นิติบัญญัติ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมประชากับฝ่ายนิติบัญญัติ

2401440    Legislature and Legislative Process                                     3(3-0-6)

                LEGI/LEGI PROC

Forms and roles of legislature in democracies; legislative process, and the

relationships between civil society and legislature.

2401441    พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง                                               3(3-0-6)

โครงสร้าง ความสำคัญและการจัดองค์การของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง

บทบาทของพรรคการเมืองในสังคม แนวคิดของการมีตัวแทน ระบบการเลือกตั้งและ  การแบ่งเขต และการบริหารการเลือกตั้ง

2401441    Political Parties and Election                                               3(3-0-6)

                POL PART/ELEC

Structure, signification and organization of political party; party systems;

roles of political parties in society; ideas of representation; electoral systems

and constituency, and electoral administration.

2401442    ชนชั้นนำและผู้นำทางการเมือง                                                3(3-0-6)

แนวการศึกษาชนชั้นนำและผู้นำทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำและ

ผู้อยู่ใต้ปกครอง ลักษณะและรูปแบบของผู้นำทางการเมือง บทบาทของชนชั้นนำ

และผู้นำทางการเมืองในสังคม

2401442     Political Elite and Leadership                                             3(3-0-6)

                POL ELI/LEAD

Approaches in the study of political elite and leadership; relationship

between the governing elite and the governed; characteristics and types of

political leadership; roles of political leadership; roles of political elite and     leadership in society.

2401443    การเมืองและการปกครองประเทศยุโรปตะวันตก                           3(3-0-6)

พัฒนาการ แนวความคิดและโครงสร้างของการเมืองการปกครองของประเทศในยุโรป

ตะวันตก สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มผล

ประโยชน์ พฤติกรรมทางการมือง ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

2401443    Politics and Government of Western European Countries          3(3-0-6)

                POL/GOV W EU COU

Development, concepts and structures of politics and government of Western

European countries; political institutions; political processes; political parties

and interest groups; political behavior; current political problems.

2401454    สัมมนาการเมืองการปกครอง                                                 3(3-0-6)

สัมมนานี้มุ่งที่จะให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหาการเมืองของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความ  แตกต่างในปัญหาที่ประเทศพัฒนาและกับที่กำลังพัฒนาเผชิญอยู่ นิสิตจะต้องทำรายงาน                                ในปัญหาทางการเมืองปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และจะต้องมีส่วนร่วมการอภิปรายในชั้น

2401454    Seminar on Problems of Government and Politics                    3(3-0-6)

                SEM PROB GOV & POL

Current problems facing developed and developing countries: analysis of certain

significant problems.

2401481    สัมมนาลัทธิการเมืองปัจจุบัน                                                  3(3-0-6)

การศึกษาและการวิเคราะห์โดยวิธีการสัมมนาเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการมือง          หรือลัทธิการเมืองที่สำคัญ เช่น ฟาสซิสต์ ชาตินิยม สังคมนิยม และแนวความคิด                                       ทางการเมืองอื่นๆ ที่มีความหมายในปัจจุบัน

2401481    Seminar on Contemporary Political Thoughts                          3(3-0-6)

                SEK TOP POL PUB PO

Study and analysis in a seminar situation, of major political ideologies or doctrines : Fascism, Nationalism, Socialism and other contemporarily relevant Isms.

2401484    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ                     3(3-0-6)

การเลือกประเด็นบางประเด็นทางนโยบายสาธารณะมาศึกษาอย่างละเอียด

2401484    Selected Topics in Politics and Public Policy                           3(3-0-6)

                SEL TOP POL PUB PO

Comprehensive study of some topics chosen from various public policy issues.

[Home] [History] [teacher] [Information] [Article] [Research] [Job] [Study] [Document] [Link] [WebBoard] [tel]