แผนการเรียน

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2543

รหัส/วิชา 2401302 การค้นคว้าและการวิจัยทางรัฐศาสตร์  จำนวน 3 (3-0-6) หน่วยกิต

ผู้บรรยาย ดร.พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว      วันเวลาเรียน วันอังคาร 09.00-12.00 . ห้อง 209

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

รายละเอียดวิชาตามหลักสูตร

            ศึกษาแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติและปรัชญาของรัฐศาสตร์ และอิทธิพลต่อการศึกษารัฐศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน วิธีการและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

Basic ideas on history and philosophy of political science, and its influences over the study of political science, past and present; qualitative and quantitative methods and techniques of research in political science.

 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

            วัตถุประสงค์สำคัญของรายวิชานี้คือ ให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและวิธีการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้ทางรัฐศาสตร์ เข้าใจพัฒนาการ ความเป็นมาของการค้นหาความรู้ในยุคสมัยต่างๆ เข้าใจแนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการ ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นรายละเอียดของการศึกษาค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ สามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

หนังสือและเอกสารประกอบการบรรยาย

Nachmias, Chava-Frankfort and Nachmias, David.  Research Methods in Social Sciences,        5th ed. New York : St. Martin's Press, 1996. pp. 1-96

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิถีไทย 2543, บทที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

สุภางค์  จันทวานิช.  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 8 .  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

หมายเหตุ  ในชั้นเรียน ผู้สอนจะมีเอกสารอื่นๆ ประกอบอีกตามสมควร   นิสิตพึงค้นคว้าหลักการวิจัย  ประเด็นศึกษา และเทคนิคทางด้านการศึกษาค้นคว้าจากตำราและบทความทางการวิจัยอีกจำนวนมาก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบการเรียน

 

วิธีการวัดและการประเมินผล                                

1.       คะแนนสอบกลางภาค คะแนนร้อยละ 30

2.                วิจารณ์วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย หรือเรียบเรียงหลักการหรือเทคนิคการศึกษาค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ที่ท่านประประทับใจ 1 เรื่อง  ความยาวของรายงานยาวไม่เกิน 10 หน้า คะแนนร้อยละ 20   

3.       การทดสอบปลายภาค คะแนนร้อยละ 40

4.       การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  รวมคะแนนทั้งสิ้นร้อยละ 10   ของการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ ความตรงต่อเวลา และมีส่วนร่วมในการถกแถลงในการเรียนอย่างกระตือรือร้น 

หัวข้อบรรยาย

                                     

สัปดาห์ที่

หัวข้อบรรยาย

หมายเหตุ

1

บทนำแห่งการศึกษารายวิชานี้

 

2

รัฐศาสตร์และพัฒนาการของรัฐศาสตร์

 

3

วิธีการทางศาสตร์

 

4

แนวทางศึกษาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร์ 1

 

5

แนวทางศึกษาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร์ 2

 

6

แนวทางศึกษาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร์ 3

 

7

กระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

 

8

ปัญหาการวิจัย

 

9

แบบการวิจัย

 

10

กรอบความคิด ทฤษฎี สมมุติฐาน

 

11

ประชากรวิจัย กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ม ขนาดตัวอย่าง

 

12

การวัดค่าและเครื่องมือวิจัย

 

13

การวิจัยแบบสำรวจและการสำรวจประชามติ

 

14

การวิจัยแบบไร้ปฏิกิริยา การวิจัยสนาม หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

15

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล

 

16

การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าทางรัฐศาสตร์และรายงานผลการวิจัย